Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Частични промени в учебни планове    English
Факултет по математика и информатика - Частични промени в учебни планове

ЧАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ

1)Протокол № 9 от 02.07.2008 г. – частична промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и  информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години) . 

ФС прие предложението за следната промяна в учебния план на специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (магистър 1 и 2 години):  обучението завършва  с “Практико-приложен държавен изпит, който се състои в изнасянето и защита на разработени от студента уроци или защита на дипломна работа”.

2) Протокол № 10 от24.09.2008 г. частични промени в учебни планове
След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебните планове за специалностите във ФМИ (бакалаври и магистри)
      1.  РЕШЕНИЕ: Оценяването на държавния изпит (писмен или защита на дипломна работа) да става само с цели числа (в сила от учебната 2008/09 г.).
         2.  РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебните планове (за бакалаври и магистри)

 1. В учебните планове на всички бакалавърски специалности, кредитите за държавен изпит се променят на 10, а за магистърските – на 15 (съгласно НАРЕДБА    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл.10).
 2. В дипломата за завършване на всяка специалност, дисциплината “Обзорни лекции” да бъде на отделен ред и в графата “форма на изпитване” да се постави “–“.  В преамбюла на учебните планове да се впише, че кредити за дисциплината “Обзорни лекции” се дават при успешно положен държавен изпит.
 3. Във всички учебни планове в графа “форма на изпитване” думата “заверка” да се замени с “–“.
 4. В учебните планове на всички специалности в преамбюла  да се промени изречението в 8ми абзац така: “Дисциплината спорт е факултативнадисциплина. Кредити от спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези кредити могат да се набавят отдруги факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини”.
 5. Формата на изпитване за дисциплината “Спорт” през пролетния триместър на ІІ курс да бъде променена на “текуща оценка”.
 6. В учебните планове на специалностите “Математика и информатика” и “Информатика” за редовно и задочно обучение броят на учебните дисциплини и кредитите по тях да е един и същ (съгласно Наредба    № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, чл. 9). Уеднаквяването да стане поетапно по курсове.
 7. На специалност “Математика и информатика”, хорариумът на дисциплината “Хоспитиране” за редовно обучение да бъде променен от 0+30 на 0+0+30, а за задочно обучение от 0+20 на 0+0+20 и да завършва с “текуща оценка”; на дисциплината “Текуща педагогическа практика” за редовно обучение да бъде променено от 0+50 на 0+0+50, а за задочно от 0+30 на 0+0+30;
 8. Един кредит се присъжда за 25-30 академични часа, а не астрономически (съгласно тълкование на Началника на Учебен отдел г-н Бойков на наредба  № 21 от 30.09.2004 г, глава 2, ал. 9).
 9. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 години) дисциплината “Хоспитиране” да завършва с “текуща оценка”.
 10. В учебния план на магистърската специалност “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (1 и 2 години) да се промени последният ред по следния начин:

 - в графата “наименование на дисциплина” да се замени “Подготовка и полагане на     практико-приложен държавен изпит” с “Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа”;
 - в графата “хорариум” да се замени “0+40” с “–“.

3) Протокол №11 от 29.10.2008 г. – актуализация на учебния план за квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”.

След единодушно гласуване, ФС РЕШИ:
Приема следните частични промени в учебния план за квалификация «Учител по информатика и информационни технологии».
1. РЕШЕНИЕ: Учебният план да се преименува от “Учител по информатика” в “Учител по информатика и информационни технологии”
2. РЕШЕНИЕ: Да се направят следните промени в учебния план:

- Дисциплината “Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Дисциплината “Информационни системи и бази от данни” от 24 часа лекции на 12 часа лекции.
- Всички дисциплини завършващи със “зачот” да завършван с “текуща оценка”.

4) Протокол № 13 от 04.02.2009 г. – приемане на Учебен план за нова специалност.
ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди откриването, учебните планове и квалификационните характеристики на новата бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за КСК-2009 към Факултета по математика и информатика.

5) Протокол № 17 от 24.06.2009 г. частични промени в учебни планове 
ФС прие следните частични промени в учебните планове за специалнос­тите във ФМИ:
І. За специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика, Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Английски език в I курс от 2 триместъра по 60 часа упражнения да стане 2 триместъра по 50 часа упражнения.
 • Дисциплината Спорт в I и II курс от 6 триместъра по 20 часа упражнения да стане 4 триместъра по 20 часа упражнения, които да са в Зимен и Пролетен триместър на I курс и Есенен и Зимен триместър на II курс.
 • Дисциплината Обзорни лекции в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции да стане 20 часа лекции.

ІІ. За специалността Математика и информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплината Интегриран практикум по информатика в IV курс, Есенен триместър, от 40 часа упражнения да стане 30 упражнения.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в обучението в IV курс, Зимен триместър, от 20 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 10 часа лекции и 10 часа упражнения.
 • Дисциплината Текуща педагогическа практика в IV курс, Зимен триместър, от 50 часа упражнения да стане 45 часа упражнения.
 • Дисциплината Преддипломна педагогическа практика в IV курс, Пролетен триместър, от 80 часа упражнения да стане 75 часа упражнения.
 • Избираемата дисциплина от IV курс, Пролетен триместър, да се премести в IV курс, Зимен триместър.

ІІІ. За специалностите Математика и Приложна математика:

 • Дисциплината Математически анализ 4 във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Диференциална геометрия в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Механика в IV курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

ІV. За специалността Математика:

 • Дисциплината Алгебра 2 в III курс, Есенен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 40 часа упражнения.

V. За специалността Приложна математика:

 • Дисциплината Алгебра във II курс, Зимен триместър, от 40 часа лекции и 40 часа упражнения да стане 40 часа лекции и 30 часа упражнения.

VІ. За специалността Информатика в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3, Курсов проект 4, Курсов проект 5 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Дискретна математика във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Операционни системи във II курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Бази от данни в III курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 30 часа упражнения да стане 30 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърна лингвистика в IV курс, Есенен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Методи на транслация в IV курс, Зимен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Управление на проекти в IV курс, Пролетен триместър, от 30 часа лекции и 20 часа упражнения да стане 20 часа лекции и 20 часа упражнения.

VІІ. За специалността Бизнес информационни технологии в редовна форма на обучение:

 • Дисциплините Курсов проект 1, Курсов проект 2, Курсов проект 3 от по 40 часа упражнения да станат по 30 часа упражнения.
 • Дисциплината Право и правни системи от I курс, Есенен триместър, да се премести във II курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Основи на компютърната информатика от I курс, Зимен триместър, да се премести в I курс, Есенен триместър.
 • Дисциплината Програмиране от I курс, Пролетен триместър, да се премести в I курс, Зимен триместър.
 • Дисциплината Обектно-ориентирано програмиране от II курс, Есенен триместър, да се премести в I курс, Пролетен триместър.

VІІІ. За специалностите Математика и информатика, Информатика и Бизнес информационни технологии в задочна форма на обучение:

 • Всички дисциплини да бъдат с хорариум 50% от хорариума на съответните дисциплини в редовната форма на обучение.

След частичните промени учебните планове на редовна форма на обучение стават с общ хорариум съответно:


Математика и информатика

2430 часа

Математика

2250 часа

Приложна математика

2270 часа

Информатика

2260 часа

Бизнес информационни технологии

2260 часа

 

6) Протокол № 22 от 10.02.2010 г. Приемане на приравнителни Учебни планове за бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно) към ФМИ.
 ФС прие  да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди два нови приравнителни учебни планове и квалифика­ционните характеристики за бакалавърска специалност “Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика. 

7) Протокол № 23 от 10.03.2010 г. – частични промени в учебен план
ФС прие да се предложи на АС на ПУ “Паисий Хилендарски” да утвърди преработения учебен план на професионална квалификация „Учител по математика”.

8) Протокол № 30 от 20.10.2010 г. корекция в учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”.
ФС  прие следната техническа корекция в титулната страница на учебния план за ОКС „Магистър” на специалност „Обучение по математика в училище”: срещу професионална квалификация да бъде записано  „Учител по математика”, вместо „Педагог по математика”.

9) Протокол № 40 от 13.07.2011 г.промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”; предложение за разкриване на нова трета специалност «Бизнес математика» в направление 4.5. Математика; частични промени в учебните планове на специалностите «Математика» и «Приложна математика»;

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” промяната в учебните планове на магистърска специалност „Софтуерни технологии” (1г. и 2 г.).

 2. ФС прие предложението за разкриване на нова трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика.
3. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” следните частични промени в учебните планове на специалностите „Математика и „Приложна математика”:

 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 1” в „Компютърни методи на числения анализ” за ІІІ курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Числени методи 2” в „Числено решаване на диференциални уравнения” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 •  Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Математика”.

10) Протокол № 42 от 21.09.2011 г. приемане на нов учебен план.

       1. ФС прие Учебен план и квалификационна характеристика на спец. „Бизнес математика” (ОКС бакалавър).
       2. ФС на ФМИ предлага на  Академичния съвет да вземе следните решения:

       Ако студент от ОКС "Магистър" при ФМИ:

       а) не е завършил семестриално (не е успял да положи успешно изпит по дисциплина от учебния план в срок до втория държавен изпит в годината на завършване);

    б) не е успял да положи успешно държавен изпит на една от двете посочени дати в годината на завършване или  на една от двете посочени дати в годината следваща годината на завършване се отстранява.

       Възстановяването на студентски права се извършва след внасяне на следните такси:
      а) При невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;
      б) При невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;
      в) Ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

11) Протокол № 2 от 14.12.2011 г.
   1. ФС прие следния регламент при изготвяне на графиците за изпитните сесии и разписанията на учебните занятия: 10 дена преди началото на изпитните сесии, съответно триместрите те ще се публикуват. Корекции ще се правят до 3 дена след тяхното публикуване. В срок до 20.12.2011 г. (вторник) могат да се направят корекции в разписанията за редовно обучение за Зимния триместър.
     2. ФС прие регламент за ползване на мобилна компютърна зала.  

12) Протокол № 4 от 25.01.2012 г.
  1. ФС прие регламент за организация на практическото обучение на студенти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.
     2. ФС прие регламент за отработване на пропуснати часове със студенти по бакалавърски програми.
   3. ФС прие регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми и следната промяна: „за да бъде зачислен като дипломант, е необхо¬димо студентът да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „добър”, вместо „добър (4.00)”.
     4. ФС прие специфични правила за провеждане на изпит по специалността при прием на докторанти във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».

13)  Протокол № 7 от 14.03.2012 г.
   ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” във ФМИ и актуализираните квалификационни характеристики на следните магистърски специалности към ФМИ: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

14) Протокол № 7 от 14.03.2012 г.
     1.
ФС прие актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на магистърските специалности.
     2.  ФС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на магистърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация. Избираемите дисциплини ще се актуализират поетапно.
   3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на специалност „Математика и информатика”:

 •  Размяна на местата на дисциплините в учебния план на спе­ци­ал­ност „Математика и информатика” за III курс:
  •  „Комплексен анализ” от Б триместър във В триместър и
  •  „Теория на числата” от В триместър в Б триместър,

влизаща в сила от учебната 2012/2013 година.


     4. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс на специалност „Приложна математика”:

 •  Часовете за семинарни упражнения за учебната дисциплина „Математическо оптимиране” да се преобразуват като часове за лабораторни упражнения. Промяната да влезе в сила от учебната 2012/2013 година.

    5.  ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:

 •  Откриване на магистърска програма „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)”, обучение 1 година, задочна форма на обучение;
 •   Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.

15)  Протокол № 10 от 20.06.2012 г. 

 1. ФС прие комплекта учебни програми за всички бакалавърски специалности във ФМИ.
 2. ФС прие комплекта учебни програми за всички магистърски специалности във ФМИ.

16)  Протокол № 12 от 10.10.2012 г. 

 1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:
  • Откриване на магистърска програма „Софтуерни технологии” (предназначена за професионални бакалаври, завършили колежи по направление 4.6. Информатика и компютърни науки), обучение 2 година, редовна форма на обучение;
  • Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.
 2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии”:
  • за редовно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 40 часа лабораторни упражнения да се промени на 20 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения;
  • за задочно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 20 часа лабораторни упражнения да се промени на 10 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.

17) Протокол № 13 от 31.10.2012 г.
   ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следното правило при възстановяване на правата за обучение в допълнителните квалификации към ФМИ:

 • при невзети над 50% от семестриалните изпити – две действащи семестриални такси;

 • при невзети под 50% от семестриалните изпити – една действаща семестриална такса;

 • ако няма невзети семестриални изпити – половин действаща семестриална такса.

18) Протокол № 16 от 16.01.2013 г.
      ФС прие следното предложение относно изпитването по избираемите дисциплини : протоколите се подписват само от хабилитирания преподавател, изпитната оценка за избираемите и факултативни дисциплини е текуща оценка.

19)  Протокол № 17 от 13.02.2013 г.
   1. ФС прие предложения от Факултетната комисия по акредитация списък на определените като „профилиращи” дисциплини на специалностите от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., като:

 • за магистърските програми от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., всички задължителн дисциплини се определят като „профилиращи”;
 • за бакалавърската програма на специалност „Математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... , от 38-те броя задължителни дисциплини 
  24 броя се определят като „профилиращи”

    2. ФС прие следното предложение от Факултетната комисия по акредитация: всички задължителни дисциплини на специалностите от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки се считат за „профилиращи” дисциплини.

20)  Протокол № 18 от 20.03.2013 г.
      ФС прие подготвените актуализирани и оформени учебни програми за 21 (двадесет и една) избираеми дисциплини за редовно обучение, 8 (осем) избираеми дисциплини за задочно обучение и 1 (една) факултативна дисциплина. 

21) Протокол № 19 от 17.04.2013 г.
    1. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди разкриването на нова специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година.
    2. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
   3. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
   4. ФС прие актуализиран конспект за Държавен изпит на спец. „Бизнес информатика с английски език” (магистър); заменят се 3 въпроса с нови, касаещи дисциплината „Уеб базирано програмиране”.
   5. ФС прие следното предложение за поправителни изпити на Избираемите дисциплини, което ще бъде включено като точка 5.9. в „Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на Факултета по математика и информатика”:

      „Преподавателите, които водят избираеми дисциплини и практикуми са задължени да провеждат поправителни изпити през първата работна седмица следваща поправителната сесия. Графикът и мястото на провеждането на поправителните изпити да се подават в Деканата до 2 (две) седмици преди началото на сесията”.

22) Протокол № 20 от 15.05.2013 г.
    1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди ново име на Факултета по математика и информатика, а именно: Факултет по математика, информатика и информационни технологии.
    2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалност „Математика и информатика”:
       а) в ІІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на числата” се заменя с „Методи за решаване на математически задачи” (20/20/0);
        б) във ІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” се изучава в общ хорариум (40/20/20).
    3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на следните частични промени за специалностите „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година, а именно:

 • за спец. „Математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
 • за спец. „Приложна математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
  б) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Информационно моделиране" се заменя със „Статистически софтуер” (30/0/40);
 • за спец. „Бизнес математика”
  а) еднократно само за ІІ курс, А триместър на учебната 2013/2014 година дисциплината „Математически анализ 2” се заменя със „Софтуерни системи по математика”;

    4. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди:

       1)  Актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика и информатика;

 • „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение);
 • „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение);
 • „Бизнес математика” (редовно обучение).

    2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Информатика” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

    3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

               а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
               б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
               в) 2010/2011 година (от ІV курс).

     5. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър”на следните специалности: „Математика”, „Приложна математика”, „Бизнес математика”, „Математика и информатика”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”.

      6. ФС прие предложеното разпределение на дисциплините по катедри за приетите нови учебни планове по направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

23)  Протокол №21 от 12.06.2013 г. 

1. ФС прие предложените от катедрите актуализирани учебни програми на задължителните дисциплини по новите учебни планове, а именно: за спец. „Математика и информатика” – 8; за спец. „Математика” – 3; за спец. „Бизнес математика” – 21; за спец. „Приложна математика” – 6; за спец. „Информатика” – 21; за спец. „Бизнес информационни технологии” – 20; за спец. „Софтуерни технологии и дизайн” – 25.

2. ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове:
        А) За постоянно провеждане на обучението следните дисциплини:
            І. От катедра „Компютърни технологии”:

  1. „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  2. „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  3. „Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
  4. „Информатика 1”, І курс, втори семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” и „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.

            ІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1.  
  1. „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
  2. „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
  3. „Програмиране”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“ съвместно със специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции.

        Б) Еднократно за учебната 2013/2014 година следните дисциплини:
            І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1.  
  1. Гл. ас. Светослав Енков да води упражнения по дисциплината „Информационно моделиране”, ІV курс, специалност „Информатика”, редовно и задочно обучение (общо 50 часа).

            ІІ. От катедра „Софтуерни технологии”

  1. „Компютърни архитектури”, ІІ курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  2. „Информационни технологии в интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  3. „Основи на графичния дизайн”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, зимен триместър Б – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  4. „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  5. „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 20 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  6. „Обектно-ориентирано програмиране”, І курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, пролетен триместър В – по 30 часа лабораторни занятия за половината подгрупи;
  7. „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, редовно обучение, есенен триместър А – по 20 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  8. „Операционни системи”, ІІ курс, специалност „Информатика “, задочно обучение, есенен триместър А – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  9. „Програмиране”, І курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, зимен триместър Б – по 30 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  10. „Операционни системи”, І курс, специалност „Информатика“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  11. „Издателски системи”, ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи;
  12. „Информационни технологии в Интернет”, ІІ курс, специалност „Бизнес инфор¬ма¬ционни технологии“, задочно обучение, пролетен триместър В – по 10 часа лабораторни занятия за всички подгрупи.

24)  Протокол № 22 от 19.06.2013 г. 

       1) ФС прие комплекта актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности на задължителните дисциплини, отговарящи на новите учебни планове.

       2) ФС прие: в срок до 30.09.2013 г. катедрите да актуализират и учебните програми на дисциплините за магистърските специалности.

      3) ФС прие: в срок до 17.06.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата актуализираното разпределение на часовете за учебната 2013/2014 година, като в това разпределение се включат и избираемите дисциплини.

      4) ФС прие: във връзка с разпределението на часовете по катедри да бъдат преотстъпени на катедра „Компютърна информатика” следните дисциплини и часове за постоянно провеждане на обучението (приетите на ФС от 12.06.2013 г. и 4 нови от катедра „Компютърни системи”):

         І. От катедра „Компютърни технологии”:

 1. „Информационни технологии”, ІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30) и ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 2. „Операционни системи”, І курс, специалност „Математика” (30+0+30) и І курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 3. „Алгоритми и структури от данни”, ІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Информатика 1”, І курс, втори семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ;
 5. „Информатика 2”, ІІ курс, първи семестър (15х2=30 часа лекции и 15х2=30 часа лабораторни упражнения), специалност „Физика и математика” при ФФИТ.

      ІІ. От катедра „Компютърни системи”:

 1.  „Бази от данни”, ІІ курс, специалност „Бизнес математика” (20+0+20);
 2. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика” (30+0+30);
 3. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Приложна математика” (30+0+30);
 4. „Бази от данни”, ІІІ курс, специалност „Математика и информатика” (30+0+30).

      ІІІ. От катедра „Софтуерни технологии”:

 1. „Алгоритми и обектно ориентирано програмиране”, ІІІ курс, специалност „Компютърна химия“, І семестър – 15 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 2. „Бази от данни и основи на програмирането”, ІІ курс, специалност „Компютърна химия“, ІІ семестър – 30 часа лекции и по 30 упражнения на група/подгрупа;
 3. „Програмиране (Java)”, ІІ курс, специалност „Биоинформатика“, ІІ семестър – 45 часа лекции;
 4. „Операционни системи (Linux), ІІ курс, специалност „Биоинформатика”, ІІ семестър – 30 часа лекции.

        5) ФС прие: да отпаднат преотстъпените на катедра „Компютърна информатика” дисциплини и часове, за еднократно провеждане на обучението за учебната 2013/2014 година, гласувани на ФС на 12.06.2013 г. (Протокол № 21).

25)  Протокол № 23 от 10.07.2013 г.
      ФС прие следната промяна в правилата за организация на учебния процес за учебната 2013/2014 година във връзка с провеждането на учебните дисциплини "Практика по специалността" и "Преддипломен стаж", изучавани в специалностите на ФМИ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Провеждането на практиката и стажа се реализира на групи  и формира часове за академичните наставници и менторите съгласно учебния план.
    1) Академичният наставник (преподавател от ФМИ) провежда определения брой часове за всяка група, съгласно заповедта на Ректора на ПУ за броя на групите за обучение.
      2) Менторът (фирменият наставник):
         а) за всеки 20 часа от учебния план се хонорува с по 1 (един) лекторски час на студент от  обучаваната  група;
       б) получава заплащане за 1 (един) лекторски час по 2% от минималната работна заплата (в момента 6,20 лв. на час).

26)  Протокол № 24 от 25.09.2013 г.

     1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към ФМИ, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 •  „Софтуерни технологии” (1 година);
 •  „Софтуерни технологии” (2 години).

      2. ФС прие следните предложения за промяна в квалификационните характеристики на двугодишните магистърски програми от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки:

 • В квалификационните характеристики на магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“  и  „Софтуерни технологии“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,текстът  “… и 2 години за бакалаври по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности”, да се промени на: “… и 2 години за бакалаври от всички други специалности”. 
 • Записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 430 лв.

      3.  ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализирания учебен план на магистърската програма „Приложна математика” (1 година), влизащ в сила от учебната 2013/2014 година.

      4. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на магистърска програма „Приложна математика” (2 години), влизаща в сила от учебната 2013/2014 година. 

        5.  ФС прие предложението: за магистърските програми „Приложна математика” (1 година) и „Приложна математика” (2 години) отговарят следните катедри:„Алгебра и геометрия”, „Математически анализ”, „Приложна математика и моделиране”, „Компютърни технологии” и „Компютърни системи”.

      6. ФС прие следното предложение за промяна в квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. Математика:
           В квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“ текстът:
         „Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалност от професионални направления „Математика”, „Ин­форматика и компютърни науки”, „Физически науки”; педагогически специалности „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика”; инженерни и икономически специалности или дру­ги, сходни на тях (в които е изучавана достатъчно математика).“,
         да се промени на:
        „За обучение в магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“:

  1. „Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по:
  2. – професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“;
   – професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...“, специалност „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
   – област на висше образование 5. „Технически науки“;
  3. „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, различна от изброените в 1)“
   Решението влиза в сила от учебната 2013/2014 г.  

           7. ФС прие следното предложение: за всички магистърски програми избираемите дисциплини ще се провеждат по едно и също време и ще се избират така, както при бакалавърските  програми. По този начин ще се изпълнят препоръките на НАОА и ще могат да се включат повече хабилитирани преподаватели в общия списък на участниците в магистърските програми.

          8. ФС утвърди следнитегрупи и подгрупи за задочно обучение през Есенния триместър на учебната 2013/2014 година:

 • за спец. „Информатика”:
  І курс – 1 гр., 2 подгр.;
  ІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІV курс – 1 гр., 2 подгр.;
 • за спец. „Бизнес информационни технологии”:
  І курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІ курс – 2 гр., 4 подгр.;
  ІІІ курс – 2 гр., 3 подгр.;
  ІV курс – 1 гр., 3 подгр.;
 • за спец. „Софтуерни технологии и дизайн”:
  І курс – 2 гр., 4 подгр.

28)  Протокол № 25 от 09.10.2013 г.

1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Бизнес информатика с английски език” (1 година);
 • „Бизнес информатика с английски език” (2 години).

2.. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (1 година);
 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (2 години);
 • „Обучение по математика в училище” (1 година).

3. ФС прие актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” на следните магистърски специалности към Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище".

4. ФС прие утвърдените от Деканския съвет (Протокол № 40/02.10.2013 г.) прехвърлени часове на катедра „Компютърна информатика”.

5. ФС прие предложението: магистърските програми да започнат на 26.10.2013 г.

29)  Протокол № 26 от 13.11.2013 г.
        1. ФС прие комплекта учебни програми за магистърската специалност „Приложна математика” (1 г и 2 г)
     2. ФС прие: в срок до 25.11.2013 г. (понеделник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за редовно  обучение.

30) Протокол № 27 от 11.12.2013 г.

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” на:
   1) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика, информатика и ИТ;

 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.);
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.);
 • „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.).

    2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”) за студентите, започнали обучението си в тези специалности през учебната 2012/2013 година (за ІІ курс) за следните специалности:

а) „Софтуерни технологии” (2 г.); 
б) „Бизнес информатика с английски език” (2 г.);
в) „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.); 
г) „Обучение по информатика и информационни технологии” (2 г.).

    3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Математика и информатика” (редовно обучение) за студентите, започнали обучението през:

а) учебната 2012/2013 година (за ІІ курс);
б) учебната 2011/2012 година (за ІІІ курс);
в) учебната 2010/2011 година (за ІV курс).

2. ФС прие комплекта учебни програмина следните магистърски специалности във Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „БИАЕ” (1 г. и 2 г.); СТ (1 г. и 2 г.); ОИИТУ (1 и 2 г.); ОИТНУ (1 г.); ОИТП (1 г.); ОМУ (1 г.) и „Софтуерни технологии" (за професионални бакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.). 
3. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:
А) по направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  по направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов; 
 • Предсказващи статистически техники, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев.

Избираема №2

 • Стохастично моделиране, доц. д-р Веска Нончева;
 • Анализ на икономически модели, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт,доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии,проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решениядоц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агентипроф. д-р Станимир Стоянов.
 • 4. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": представеният от докторант ас. Елена Христова Тодорова дисертационен труд на тема „Рефлексията в обучението по информационни технологии” е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование  1. Педагогически науки, профе­сионално направление 1.3. Педагогика на обучението по инфор­матика и информационни технологии, докторска програма (научна специал­ност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

31) Протокол № 28 от 22.01.2014 г.
      1.
 ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хиленда рски” да утвърди разкриването на нова специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2014/2015 годинабакалаври, завършили колежи по про­фе­сио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.);
      2. ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър”.
     3. ФС прие предложението: незабавно да бъде възстановено незаконно смененото име на специалност „Математика и информатика“ във всички информационни  масиви и документи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

32)  Протокол № 35 от 17.09.2014 г. 

1. ФС прие следното разпределение за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ, за учебната 2014/2015 година:

А) Редовно обучение:

1И – 4 гр., 8 подгр.; 2И – 2 гр., 4 подгр.; 3И – 2 гр., 4 подгр.; 4И – 2 гр., 4 подгр.;

1БИТ – 4 гр., 8 подгр.; 2БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 3БИТ – 3 гр., 6 подгр.; 4 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;

1СТД – 4 гр., 8 подгр.; 2СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1МИ – 1 гр., 2 подгр.; 2МИ – 1 гр., 1 подгр.; 3МИ – 1 гр., 1 подгр.; 4МИ – 1 гр., 1 подгр.;

1ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;

1БМ – ½ гр., 1 подгр.; 2БМ – ½ гр., 1 подгр.; 3БМ – ½ гр., 1 подгр.;

1М – ½ гр., ½ подгр.; 2М – ½ гр., 1 подгр.; 4М – ½ гр., 1 подгр.;

1ПМ – ½ гр., ½ подгр.; 3ПМ – ½ гр., 1 подгр.; 4ПМ – ½ гр., ½ подгр.

Б) Задочно обучение:

1И – 2 гр., 4 подгр.; 2И – 1 гр., 2 подгр.; 3И – 2 гр., 3 подгр.; 4И – 1 гр., 2 подгр.;

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 2БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 3БИТ – 2 гр., 4 подгр.; 4 БИТ – 2 гр., 3 подгр.;

1СТД – 2 гр., 4 подгр.; 2СТД – 2 гр., 4 подгр.;

2. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на Академичен календар на ФМИ за учебната 2014/2015 година, за студентите от ОКС „Магистър“.

3.  ФС прие следното допълнение към условията за прием в магистърската специалност „Обучение по математика в училище“: Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалността „Математика и информатика” или друга бака­ла­вър­ска или магистърска специалност с допълнителна квалификация „Учител по математика.

4. ФС прие следното предложение до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за промяна на таксите в двугодишни магистърски програми, за студенти в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ или „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 435 лв. за учебната 2014/2015 г. 
 • Записани в магистърска програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 години“ или „Приложна математика – 2 години студенти завършили бакалаври или магистри по професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“, 1.3. „Педагогика на обучението по...“ (специалност „Физика и математика” и сродни), 5. „Технически науки“ с инженерни и сродни специалности, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 335 лв. за учебната 2014/2015 г.

33)  Протокол № 37 от 19.11.2014 г. 

       1. ФС прие следното предложение: осигуряването на преподаватели от ФМИ за обучението във Физическия факултет и Филологическия факултет да става в определения за целта срок за целия университет – преди началото на учебната година. Тези факултети да не персонализират катедрите и преподавателите, които са им необходими. Право и задължение за това е на ръководството на ФМИ. Да не се поставя ФМИ по средата на семестъра пред свършен факт относно участието на преподаватели от ФМИ в обучението в тези факултети. 

       2.  ФС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет за обявен конкурс в ДВ за академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 4.5. Математика (Математически анализ):  катедра „Математически анализ“ да организира провеждането на конкурса, обявен за нуждите на катедра „Теоретична физика“ към Физически факултет на ПУ.

     3. ФС прие следните препоръки, свързани с провеждането на изпитната сесия за редовно обучение:  десетата седмица да се проведе текущия контрол, изпитите в компютърните зали да се провеждат в интервалите – от 9:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:00 ч. до 15:00 ч.; от 15:00 ч. до 18:00 ч.

34)  Протокол № 38 от 17.12.2014 г. 

       1. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:
А) По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  По направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:
Избираема №1, провежда се от 10.01. до 18.01.2015 г. 

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;

Избираема №2провежда се от 24.01. до 01.02.2015 г. 

 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова; 
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов;
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов.

       2. ФС прие следното предложение на ДС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Магистър“, минималният брой записани студенти е 12.

35)  Протокол № 38 от 17.12.2014 г. 


30)  Протокол № 6 от 30.03.2016 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.

2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;

•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:

•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

31) Протокол № 17 от 19.04.2017 г. – частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно обучение и ОКС „Магистър“, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) По професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

Бакалавърска програма „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Спорта през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Компютърни системи и комуникации през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Методика за решаване на математически задачи, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Комплексен анализ, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 на 20, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа. Премества се от Пролетен триместър на третата година в Зимен триместър на третата година.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения в Есенен триместър на четвърта година.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование с хорариум 20 часа лекции
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през пролетния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.

Бакалавърска програма ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

 • Линейна алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Информационни технологии, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 30 часа.
 • Спорт от втора академична година есенен триместър се премества в първа академична година есенен триместър.
 • Математически анализ 1, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Аналитична геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Английски език през зимния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 40 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Въведение в Уеб програмирането през зимния триместър на първата академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Математически анализ 2, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 20 часа.
 • Английски език през пролетния триместър, упражненията се променят от 50 часа на 60 часа.
 • Алгебра, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Диференциални уравнения, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Спортът през зимния триместър на втората академична година отпада.
 • Геометрия, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, упражненията се променят от 40 часа на 30 часа.
 • Теория на вероятностите и математическа статистика, лекциите се променят от 40 часа на 30 часа, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Увод в образователния мениджмънт, лабораторните упражнения отпадат, въвеждат се 20 часа упражнения.
 • Дисциплината Компютърни архитектури отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Уеб дизайн през зимния триместър на втората академична година с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения.
 • Психология, лекциите се променят от 30 часа на 40 часа.
 • Дисциплината Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации се заменя с дисциплината Операционни системи, хорариумът не се променя.
 • Информационни технологии в образованието, лабораторните упражнения се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Числени методи, лекциите се променят от 40 часа на 30, упражненията се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 3 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група Б, през есенния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Методика на обучението по математика се премества от зимен триместър на третата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Финансов мениджмънт в училище, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум № 4 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група Б, през зимния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Училищен курс по Алгебра се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Училищен курс по Анализ се премества от пролетен триместър на трета академична година в зимен триместър на трета академична година.
 • Планиране и оптимизиране на учебния процес, упражненията отпадат, въвеждат се 10 часа лабораторни упражнения
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии, лекциите се променят от 30 часа на 20 часа, въвеждат се лабораторни упражнения 20 часа.
 • Избираема дисциплина или практикум № 5 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №1 от група А, през пролетния триместър на трета академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Компютърна графика и презентации, лабораторните упражнения се променят от 20 часа на 10 часа.
 • Въвежда се нова дисциплина Приобщаващо образование, през есенния триместър на четвърта академична година с хорариум 20 часа лекции.
 • Хоспитиране отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по математика, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Хоспитиране по информатика и информационни технологии, през есенния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината Интегриран практикум по информатика се променя на Интегриран практикум по информатика и информационни технологии. Дисциплината се премества то есенния триместър на четвъртата академична година в зимния триместър на четвъртата академична година.
 • Въвежда се нова дисциплина Интегриран практикум по математика с хорариум 30 часа лабораторни упражнения. Дисциплината се чете през есенния триместър на четвъртата година.
 • Училищен курс по геометрия се премества от зимен триместър на четвъртата академична година в пролетен триместър на третата академична година.
 • Дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в образованието отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 20 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 • Текуща педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии,  през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 30 часа лабораторни упражнения.
 • Избираема дисциплина или практикум №6 отпада.
 • Въвежда се нова Задължително избираема дисциплина или практикум №2 от група А, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 40 часа лекции.
 • Преддипломна педагогическа практика отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по математика, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Въвежда се нова дисциплина Стажантска практика по информатика и информационни технологии, през зимния триместър на четвърта академична година, с хорариум 45 часа лабораторни упражнения.
 • Наименованието на дисциплината  Обзорни лекции по математика и информатика се променя на Обзорни лекции по информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.

Името на бакалавърската специалност „Математика и информатика“ към Факултета по математика и информатика да бъде променено на „Математика, информатика и информационни технологии“.

2) По професионално направление 4.5. Математика  и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • Практика на търговските дружества да се чете през зимния триместър, вместо през есенния триместър. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа.
 • Английски език за работа в мултинационална компания. Упражненията се променят от 30 часа на 20 часа.
 • Уеб базирано програмиране. Лекциите се променят от 15 часа на 30, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Бизнес комуникация на английски се променя на Практикум по бизнес комуникация на английски и изпита се променя на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №2 се чете през пролетния триместър, вместо през зимния триместър.
 • Разработка на бизнес уеб приложения. Лекциите се променят от 15 часа на 20 часа, лабораторните упражнения се променят от 15 часа на 10 часа.
 • Наименованието на дисциплината Английски език в управление на проекти се променя на Практикум по английски език в управление на проекти и изпита се промени на текуща оценка.
 • Избираема дисциплина №3 отпада.
  Магистърска програма „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)

Първа година на обучението

 • Дисциплината „Компютърни архитектури“ се заменя с дисциплината „Операционни системи“;

Втора година на обучението

 • Същите промени както за първата година на „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.)
 • За магистърска програма  „Бизнес информатика с английски език“ кредитите от 1 кредит за 25 часа става 30 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.
 • Магистърска програма „Приложна математика“ (2 г.)
 • Наименованието на дисциплината „Избираема дисциплина №1 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №1“
 • Наименованието на дисциплината  „Избираема дисциплина №2 или практикум“ се променя на „Избираема дисциплина №2“ и се чете през Пролетен триместър, вместо през Зимен триместър.
 • Дисциплината „Избираема дисциплина №3 или практикум“ отпада.
 • Въвежда се нова дисциплина „Компютърни алгебрични системи“ през зимния триместър с хорариум – лекции 30 часа, лабораторни упражнения 20 часа.

3) По професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), редовно обучение

 • Наименованието на задължителната дисциплина Алгоритми и структури от данни се променя на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Училищен курс по информационни технологии се преименува на Дидактически технологии.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължително избираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране се преименува на Блоково програмиране и се премества от Зимен в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20ч., а лабораторните упражнения – от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Бази от данни отпада.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс с 15 ч. лекции, 25 ч. лабораторни упражнения.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б и се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 15.
 • Въвежда се задължителноизбираема дисциплина Уеб технологии с 15ч Лекции и 25ч. Лабораторни упражнения.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ (2 г.), редовно обучение

 • Програмиране. Отпада
 • Психология. Упражненията се променят от 15 часа на 30 часа.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 15 ч. лекции.
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и се премества от Пролетен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Бази от данни се премества от Зимен триместър на втора година в Есенен триместър на първа година.
 • Хоспитиране се премества от Есенен в Зимен триместър.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Компютърни архитектури отпада.
 • Педагогика. Упражненията се променят от 15 на 30 ч.
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии се премества от Пролетен в Зимен триместър. Лекциите се променят от 30 на 60 ч. Упражненията се променят от 0 на 30 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 ч. на 0 ч.
 • Текуща педагогическа практика се премества в Пролетен триместър. Упражненията се променят от 45 на 60 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика. Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Училищен курс по информационни технологии се премества от Есенен триместър на втора академична година в Пролетен триместър на първата академична година.
 • Интегриран практикум по информатика. Упражненията се променят от 20 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с 15 ч. Лекции.

 • Алгоритми и структури от данни се преименува на Проектиране и приложение на алгоритми.
 • Операционни системи отпада.
 • Избираема дисциплина или практикум се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Дидактически технологии с лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 15 ч.
 • Обектно-ориентирано програмиране от Зимен триместър се преименува на Блоково програмиране и се премества в Есенен триместър. Лекциите се променят от 15 на 20 ч. Лабораторните упражнения се променят от 25 на 20 ч.

 • Компютърни мрежи и комуникации се преименува на Системи и комуникации в образованието.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Приложения с графичен потребителски интерфейс. Лекции 15 ч. и лабораторни упражнения 25 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии. Лекции 15 ч. Лабораторни упражнения 15 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум се премества от Пролетен в Зимен триместър и се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б.

 • Въвежда се нова задължителна дисциплина през Пролетния триместър на втората академична година Уеб технологии с Лекции 15 ч., Лабораторни упражнения 25 ч.
 • Събитийно програмиране отпада.
 • Информационни технологии в образованието. Лабораторните упражнения се променят от 25 ч. на 15 ч.
 • Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), редовно обучение

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Зимен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Приложения на съвременни информационни технологии. Упражненията се променят от 10 на 0ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) отпада.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ“ (2 г.), редовно обучение

 • Педагогика. Премества се в Зимен триместър. Лекциите се променят от 40 на 30 ч. Упражненията се променят от 20 на 30 ч.
 • Психология. Упражненията се променят от 20 на 30 ч. 
 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува в Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 10 на 15 ч., лабораторните упражнения се променят от 10 на 15 ч.
 • Училищен курс по алгебра. Премества се в Зимен триместър.
 • Училищен курс по анализ се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч.
 • Информационни технологии в управление на образованието се премества от Зимен триместър в Есенен. Лекциите се променят от 30 на 20 ч., Лабораторните упражнения се променят от 30 на 20 ч.
 • Въвежда се задължителна дисциплина Приобщаващо образование през Есенен триместър с Лекции 15 ч.
 • Въвежда се Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.

 • Методика на обучението по математика. Лекциите се променят от 30 на 60 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б и се премества от Пролет на втората година в Зима на първата година. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Хоспитиране. Премества се от Пролетен в Зимен триместър.

 • Извънкласна работа по математика отпада.
 • История на математиката отпада.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 45 на 60.
 • Преддипломна педагогическа практика се преименува на Стажантска практика Упражненията се променят от 75 на 90 ч.
 • Въвежда се Практикум по обучението по математика през Пролетен триместър с Упражнения 20 ч. и Лабораторни упражнения 20 ч.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина през Пролетен триместър с Лекции 15 ч.

 • Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и  математическата статистика в училище се премества в Зимен триместър.
 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) от Зимен триместърсе преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А исе премества в Есенен триместър. При избираема дисциплина Лекциите са 30 ч. При практикум Упражненията са 30 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум (30+0 или 0+30) се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б. Лекции 30 ч. при избираема дисциплина. Упражнения 30 ч. при практикум.
 • Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика. Упражненията се променят от 10 на 0. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 10.

 • Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа се преименува на Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит и разработване и защита на дипломна работа

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“ (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в началното училище. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

 

  Магистърска програма „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА“ (1 г.), задочно обучение

 • Аудио-визуални информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • Избираема дисциплина или практикум 1 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група А. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.

 • Избираема дисциплина или практикум 2 се преименува на Задължителноизбираема дисциплина или практикум от група Б. При избираема дисциплина Лекциите се променят от 20 на 30 ч. При практикум Упражненията се променят от 0 на 30 ч, а Лабораторните упражнения се променят от 20 на 0 ч.
 • Въвежда се задължителната дисциплина Компютърно моделиране с Лекции 10 ч., Лабораторни упражнения 10 ч.

 • Методика на обучението по информационни технологии в прогимназията. Лекциите се променят от 20 на 30 ч. Упражненията се променят от 0 на 15 ч. Лабораторните упражнения се променят от 10 на 0 ч.
 • Избираема дисциплина или практикум 3 отпада.

4) Допълнителни квалификации по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила за 1-ви курс от учебната 2017/2018 година:

  Професионална квалификация „Учител по математика“
 • Разпределението на дисциплините се прави по триместри, а не по тип.
 • Педагогика. Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология. Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Теория на числата отпада.
 • Училищен курс по алгебра. Упражненията се променят от 12 на 10 ч.
 • Училищен курс по геометрия. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Училищен курс по анализ. Лекциите се променят от 15 на 10 ч. Упражненията се променят от 15 на 10 ч.
 • Методика на обучението по математика се преобразува от задължителноизбираема в задължителна. Лекциите се променят от 12 ч. на 30 ч. Упражненията се променят от 6 на 10 ч.  Лабораторните упражнения се променят от 0 на 5ч. Семинарните занятия се променят от 6 на 0 ч.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управление на образованието отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Извънкласна работа по математика отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина История на математиката отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.
 • Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • Педагогика Лекциите се променят от 24 на 30 ч.
 • Психология Лекциите се променят от 18 на 20 ч. Упражненията се променят от 0 на 10 ч.
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението се преименува на Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Лекциите се променят от 6 на 8 ч., Упражненията се променят от 6 на 0 ч. Лабораторните упражнения се променят от 0 на 7 ч. Формата на изпитване се променя от Текуща оценка на Изпит.
 • Училищен курс с методика на преподаването по информатика се променя на Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Лекциите се променят от 12 ч. на 20 ч., упражненията се променят от 6 ч. на 0 ч., семинарните упражнения се променят от 6 на 0 ч., лабораторните упражнения се променят от 0 ч. на 25 ч.
 • Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането) се преименува на Програмиране.
 • Интегриран практикум по информатика І се преименува на Интегриран практикум по информатика
 • Въвежда се задължителната дисциплина Училищен курс по информатика и информационни технологии с 20ч Лекции и 20 ч. Лабораторните упражнения
 • Задължителноизбираемата дисциплина Методика на извънкласна работа по информатика отпада в този формат.
 • Задължителноизбираемата дисциплина Информационни технологии в управлението на образованието  отпада в този формат.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през зимния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през пролетния триместър Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б с 8 ч. Лекции и 7 ч. Упражнения при избираема дисциплина и 15 ч. Упражнения при практикум. Формата на изпитване е Текуща оценка.
 • Въвежда се през есенния триместър задължителна дисциплина Приобщаващо образование с 4 ч. лекции и 4 ч. упражнения. Формата на изпитване е Изпит.
 • Факултативната дисциплина Компютърни системи и комуникации отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Съвременни информационни технологии в обучението отпада в този формат.
 • Факултативната дисциплина Интегриран практикум по информатика 2 отпада в този формат.
 • Въвежда се Факултативна дисциплина с Лекции 4ч и Упражнения 4ч.
 • Хоспитиране. Упражненията се променят от 12 на 15 ч.
 • Текуща педагогическа практика. Упражненията се променят от 18 на 30 ч.
 • Преддипломна педагогическа практика се заменя със Стажантска практика. Семинарните занятия се променят от 30 на 0 ч. Упражненията се променят от 0 на 45 ч.
 • Интегриран практико-приложен изпит по математика се преименува на Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит по математика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ