Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Правилник за атестиране Атестационна справка    English
Факултет по математика и информатика - Атестационна справка

АТЕСТАЦИОННА СПРАВКА

 ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

    Атестирането и оценяването на академичния състав на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” ще се извършва по следните критерии:

 1. Учебна дейност
  • Изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от Академичния съвет и/или одобрен от Ректора на ПУ;
  • Качество на провежданите лекции, семинарни и лабораторни упражнения,
  • Разработени нови лекционни курсове, семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници, учебни помагала, учебно-помощна литература, включително и на електронен носител;
  • Разработка и приложение на системи от тестове и задачи при реализиране на текущ контрол на знанията на студентите както и при провеждане на писмени изпити по съответната учебна дисциплина;
  •  Адаптиране на учебните програми към актуалните нужди на специалността и възможностите на студентите за усвояване на конкретното учебно съдържание;
  • Индивидуална работа със студенти;
  • Научно ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти; 
  • Резултати от проучване на студентското мнение.
 2. Научно-изследователска дейност
  • Научни публикации в България и в чужбина, включително и на електронен носител;
  • Изнесени научни доклади на ведомствени, факултетни, университетски, регионални, национални и международни семинари, симпозиуми, конференции и конгреси;
  • Рецензирани от съответния преподавател статии в списания и доклади на конференции;
  • Рецензиране от съответния преподавател трудове за придобиване на научно-образователната степен доктор и научната степен доктор на науките;
  • Участия в програмни, научни, организационни и технически  комитети на научни конференции, симпозиуми, конгреси, студентски и ученически олимпиади и състезания;
  • Научноприложна дейност и участие или ръководство на стопански договори, издаване на монографии, обзорни научни трудове и др.
  • Разработка на дисертационен труд;
  • Научно-изследователска дейност със студенти.
 3. Изисквания, отнасящи се едновременно до учебната и научната дейност:
  • Ръководство или активно участие в проекти с международен и/или национален характер (за подобряване на ефективността на висшето образование, научноприложни и научнофундаментални);
  • Използване на английски и други чужди езици - особено при превод на литература по специалността;
  • Високо ниво на компютърна грамотност и използване на Интернет и други актуални информационни и комуникационни технологии.
 4. Административни и други дейности:
  • Участие в организирането на учебната дейност по нови бакалавърски и магистърски специалности или специализации;
  • Участие в работни комисии на ниво катедра, факултет, Университет и др.;
  • Участие в организирането и провеждането на научни или други престижни за ФМИ и Университета форуми или изяви на регионално, национално или международно ниво;
  • Участие в подготовка на акредитация;
  • Участие в КСК и организиране на чествания и промоции.

Лицата, за които е открита процедура за атестиране, представят:

 1. писмен отчет за дейността си, съгласно посочените по-горе основни направления;
 2. списък на публикуваните научни трудове с приложени отпечатъци;
 3. документи от различен вид, удостоверяващи извършените от атестирания дейности;
 4. писмена оценка от ръководителя на катедрата по всяка от трите основни дейности и обобщена оценка, гласувана на Катедрен съвет;
 5. попълнен атестационен лист по образец.

Отчетите се представят в катедрата в тримесечен срок след получаването на заповед за откриване на процедурата по атестиране и се предават на Комисията по ате­сти­ране след като  бъдат обсъдени на заседание на катедрен съвет, съгласно Правилника за атестиране на академичния състав на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. КА обявява график за събеседване и определяне на окончателна оценка на атестирания.

10.05.2012 год.

Председател на КА:                                         
/доц. д-р Ангел Голев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ