Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти    English
Факултет по математика и информатика - Проекти

Факултетът по математика и информатика на ПУ е партньор в проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Международен проект „Нови правила за оценяване на математическите компетенции“ - New Rules for Assessing Mathematical Competencies (RULES_MATH), Erasmus+ project 2017-ES01-KA203-038491

Научен проект НИ13 ФМИ-002 (2013-2014), тема:  „Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”

Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“

Проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”

Международен проект ”Европейска интеграция Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ