Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Заемане на академични длъжности професор    English
Факултет по математика и информатика - професор

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, академични длъжности "професор"


Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика (Изкуствен интелект) 
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на доц. д-р Станимир Недялков Стоянов.
На 08.06.2011 г.
 от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

  • проф. д.м.н. д.т.н. Красимир Тодоров Атанасов - рецензия
  • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев - рецензия
  • проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов - рецензия
  • проф. д.т.н. Людмил Георгиев Даковски - становище
  • доц. д-р Аврам Моис Ескенази - становище
  • проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов - становище
  • проф. д-р Асен Кънчев Рахнев - становище
за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Станимир Недялков Стоянов.
Публична академична лекция: 01.11.2011 г. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 

Научна специалност Моделиране във физиката 
Катедра "Приложна математика и моделиране"
Резюмета на доц. д-р Снежана Гочева-Илиева.
На 29.06.2011 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избрана доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
Публична академична лекция: 01.11.2011 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 
Научна специалност Математически анализ (Математически анализ І) 
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на доц. д-р Степан Иванов Костадинов.
На 20.07.2011 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Степан Иванов Костадинов.
Публична академична лекция: 01.11.2011 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 
Научна специалност Изчислителна математика (Числени методи и приложения) 
Катедра "Компютърни технологии" 
Резюмета на доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.
На 12.10.2011 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.
Публична академична лекция: 01.11.2011 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 
Научна специалност Информатика 
Катедра "Управление и количествени методи в икономиката"
Резюмета на доц. д-р Минчо Пенков Сандалски.
На 21.12.2011 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Минчо Пенков Сандалски.
Публична академична лекция: 20.02.2012 г.
 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 
Научна специалност Изчислителна математика (числени методи и среди за приложение) 
Катедра "Компютърни технологии" 
Резюмета на доц. д-р Антон Илиев Илиев.
На 10.10.2012 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Антон Илиев Илиев. 
Публична академична лекция: 28.11.2012 г.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика 
Научна специалност Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия" 
Резюмета на доц. д-р Манчо Христов Манев.
На 13.02.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Манчо Христов Манев. 
Публична академична лекция: 27.11.2013 г.
 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Резюмета на доц. д-р Коста Андреев Гъров.
На 25.09.2013 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Коста Андреев Гъров. 
Публична академична лекция: 27.11.2013 г.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Резюмета на доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.
На 23.04.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на 
Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избрана доц. д-р Пенка Петрова Рангелова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Резюмета на доц. д-р Андрей Иванов Захариев.
На 19.11.2014 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на
Научното жури в състав: 

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Андрей Иванов Захариев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Софтуерни технологии"
Резюмета на доц. д-р Христо Димитров Крушков.
На 12.10.2016 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Христо Димитров Крушков. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Компютърни мрежи и комуникации
Катедра "Компютърни системи"
Резюмета на доц. д-р Иван Ганчев Иванов.
На 22.11.2017 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Научна специалност Информатика-Алгоритми и приложения
Катедра "Софтуерни технологии"
Резюмета на доц. д-р Ангел Атанасов Голев.
На 10.10.2018 г. от ФС на ФМИ въз основа на доклад с предложение за избор от председателя на Научното жури в състав:

за заемане на академичната длъжност "професор" е избран доц. д-р Ангел Атанасов Голев.

 


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ