Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Придобиване на научни степени ОНС "доктор"    English
Факултет по математика и информатика - ОНС "доктор"

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, ОНС "доктор"

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на Тодорка Атанасова Глушкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 06.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: се присъжда ОНС "доктор" на Тодорка Атанасова Глушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Ангел Атанасов Голев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Ангел Атанасов Голев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката 
Катедра "Приложна математика и моделиране" 
Автореферат на дисертационен труд на ас. Павлина Христова Атанасова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 27.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
 • проф. д.м.н. Евгени Христов Христов - рецензия
 • проф. д.м.н. Николай Колев Витанов - рецензия
 • проф. д.м.н. Тодор Любенов Бояджиев - становище
 • проф. д.м.н. Стефка Николаева Димова - становище
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на ас. Павлина Христова Атанасова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Николай Величков Павлов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 04.07.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Николай Величков Павлов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на Марияна Цветанова Соколова-Райкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 04.07.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Марияна Цветанова Соколова-Райкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Асен Христов Христов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 27.09.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Асен Христов Христов.
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.10.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Жанета Германова Германова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Жанета Германова Германова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Иванка Ангелова Марашева-Делинова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.02.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иванка Ангелова Марашева-Делинова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Иван Илиев Шотлеков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.02.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Иван Илиев Шотлеков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Никола Велизариев Вълчанов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Никола Велизариев Вълчанов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Ивайло Пеев Старибратов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: се присъжда ОНС "доктор" на Ивайло Пеев Старибратов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Тодорка Живкова Терзиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Тодорка Живкова Терзиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Димитър Благоев Благоев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Димитър Благоев Благоев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.07.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Николай Маринов Касъклиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.07.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Николай Маринов Касъклиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Мирослава Тенева Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мирослава Тенева Иванова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Кремена Василева Стефанова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Михаил Михайлов Константинов - рецензия
 • доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев - рецензия
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова становище
 • проф. д.м.н. Светослав Марков Марков - становище
 • проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян - становище

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Кремена Василева Стефанова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Велика Николаева Кунева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 10.01.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Велика Николаева Кунева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Юлия Дойчева Кръстева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.04.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Юлия Дойчева Кръстева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Муса Ибрахим Айети.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 13.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Муса Ибрахим Айети.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Стефка Йорданова Анева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Стефка Йорданова Анева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.06.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Приложна математика и моделиране"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Десислава Стоянова Войникова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.07.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Десислава Стоянова Войникова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Георги Николов Чолаков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Георги Николов Чолаков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Емил Христов Дойчев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Емил Христо Дойчев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Александър Пламенов Пенев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Александър Пламенов Пенев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Стоян Георгиев Златев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.09.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Стоян Георгиев Златев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Светослав Христосов Енков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Светослав Христосов Енков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Диана Руменова Стефанова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.11.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Диана Руменова Стефанова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Елена Христова Тодорова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 19.02.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Елена Христова Тодорова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки 
Докторска програма Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат  на дисертационен труд на ас. Христо Марчов Инджов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.04.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Христо Марчов Инджов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Милена Димова Петкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.05.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Милена Димова Петкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на ас. Стоил Иванов Иванов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.05.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Стоил Иванов Иванов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат  на дисертационен труд на Елиза Михран Петрова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.07.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Елиза Михран Петрова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Иван Марков Димитров
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иван Марков Димитров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат  на дисертационен труд на Слав Иванов Чолаков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.09.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Слав Иванов Чолаков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мариана Иванова Крушкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.11.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мариана Иванова Крушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Габриела Георгиева Кирякова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.12.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Габриела Георгиева Кирякова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на Христо Илиянов Лесев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.03.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Илиянов Лесев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен труд на Атанас Вълев Иванов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.03.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Атанас Вълев Иванов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Иванка Андреева Николова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.04.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иванка Андреева Николова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Лозанка Спиридонова Тренкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.05.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Лозанка Спиридонова Тренкова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Вилислав Иванов Радев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.06.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Вилислав Иванов Радев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Нина Иванова Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Нина Иванова Иванова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Катерина Лазар Аневска.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Катерина Лазар Аневска. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Надежда Иванова Ангелова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Надежда Иванова Ангелова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Васил Георгиев Василев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Васил Георгиев Василев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мая Василева Стоева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мая Василева Стоева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Стефан Илиев Божков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стефан Илиев Божков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Йордан Йорданов Епитропов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Йордан Йорданов Епитропов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Емилова Лазарова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.01.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Емилова Лазарова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Ангелова Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.02.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното  жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Ангелова Иванова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Мария Тонкова Василева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 15.04.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Тонкова Василева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Христо Манчев Манев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.05.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Манчев Манев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Любомир Петров Георгиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 10.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Любомир Петров Георгиев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Зара Георгиева Данаилова - Стойнова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Христо Тошков Христов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Тошков Христов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Пеньо Георгиев Георгиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 30.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Пеньо Георгиев Георгиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Силвия Николаева Гафтанджиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 16.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Силвия Николаева Гафтанджиева. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Георги Петров Пашев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 16.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Георги Петров Пашев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Магдалена Асенова Веселинова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Магдалена Асенова Веселинова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Валентинова Бизова-Лалева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Валентинова Бизова-Лалева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Цветана Костадинова Димитрова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Цветана Костадинова Димитрова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Александър Насков Трайков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.05.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Александър Насков Трайков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Евгения Максимова Алендарова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.05.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Евгения Максимова Алендарова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Иван Георгиев Минов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иван Георгиев Минов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Деница Ангелова Шаркова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Деница Ангелова Шаркова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Софтуерни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Стоян Николов Черешаров.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стоян Николов Черешаров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Константина Павлова Граматова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Константина Павлова Граматова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.03.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Тодор Минков Рачовски.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.05.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тодор Минков Рачовски.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Тодор Ангелов Ангелов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.05.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тодор Ангелов Ангелов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен труд на Мая Пламенова Стоименова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 15.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мая Пламенова Стоименова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Валя Спасова Арнаудова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 25.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Валя Спасова Арнаудова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Кирина Димитрова Бойкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 25.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Кирина Димитрова Бойкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Маргарита Христова Атанасова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Маргарита Христова Атанасова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Дамян Димитров Митев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 13.07.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов - рецензия
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - рецензия
 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев - становище
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова - становище
 • проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Дамян Димитров Митев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Галя Илиева Шивачева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 05.10.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева - рецензия
 • доц. д-р Валентина Николаева Войноховска - рецензия
 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков - становище
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова - становище
 • доц. д-р Лина Кирилова Йорданова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Галя Илиева Шивачева.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ