Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Регламент за дипломиране    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за дипломиране

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДИПЛОМИРАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
ПО БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа, които се провеждат от държавни изпитни комисии и дати, определени със заповед на ректора за календарната година. Комисиите и датите се предлагат от Факултетния съвет.
Оценката от държавния изпит или дипломната работа се оформя от изпитната комисия по традиционната система за оценяване с точност от 0,25. Комисията информира студента за мотивите на оценяването. Оценката е крайна и не подлежи на преразглеждане. По желание на студента оценката може да се анулира след разрешение на декана. В този случай студентът се явява на следваща дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.

Държавен изпит
Формата на държавния изпит е писмена и има продължителност 4 академични часа. Той се провежда по тематична програма за съответната специалност и образователно-квалификационна степен. Утвърждаването на тази програма става от Факултетния съвет поне 6 месеца преди датата на изпита. Тематичните програми (както и броят на темите и задачите, по които се провежда изпитът) се публикуват на сайта на факултета след тяхното утвърждаване. Листовете за писмения държавен изпит са подпечатани в Учебен отдел. Председателят на изпитната комисия е отговорен за съхраняването на писмените работи 1 година след изпита.
През последния триместър на обучението на студентите по специалност за образователно-квалификационна степен „бакалавър” е предвидена учебната дисциплина Обзорни лекции, която има за цел да даде насока на подготовката им за държавен изпит.
За допускане до държавен изпит студентът трябва да предаде в Учебен отдел заявление за явяване най-късно 1 седмица преди съответната дата на изпита.

Дипломна работа
Дипломната работа е писмена разработка на студента. Тя има реферативен, обзорен или изследователски характер. Дипломантът има научен ръководител, който с подписа си върху дипломната работа гарантира оригиналността на разработката. Темата й е в областта на професионалното направление на специалността на дипломанта. Допускат се също теми, засягащи повече професионални направления, едното от които е това на специалността на дипломанта. В този случай се разрешава и втори научен ръководител. Защитата на дипломната работа става чрез представяне на компютърна презентация пред изпитната комисия.

За да бъде зачислен като дипломант, е необходимо студентът:
(1) да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „Добър” 3,50;
(2) да има научен ръководител на дипломната работа, който е преподавател от ФМИ или специалист от съответната професионална област извън факултета;
(3) да подаде заявление до ръководителя на катедрата, от която е научният му ръководител. Ако научният ръководител не е от факултета, заявлението се подава до ръководителя на катедра, която е определена (от декана или заместник-декан) за катедра, в която трябва да се зачисли дипломанта;
(4) да предаде в Учебен отдел положително резолирано заявление за зачисляване по точка (3) най-късно 1 месец преди датата за държавния изпит.

За допускане до защита на дипломна работа студентът трябва да предаде най-късно 1 седмица преди съответната дата на защитата на ръководителя на катедрата, към която е зачислен:
(1) подвързан отпечатан екземпляр на дипломната работа;
(2) електронен вариант на дипломната работа в PDF формат;
(3) текстов файл съдържащ името, факултетния номер и специалността на дипломанта, както и заглавието, научния ръководител и кратко резюме на дипломната работа за включването й в Регистъра на дипломните работи във ФМИ.
След това дипломантът подава в Учебен отдел заверено от ръководителя на катедрата, към която е зачислен:
(4) заявление за явяване на защита на дипломна работа.

След представяне на дипломна работа, ръководителят на катедрата, към която е зачислен, определя преподавател от факултета за рецензент, който му връща рецензия в едноседмичен срок преди защитата. Ръководителят на катедра предава на председателя на изпитната комисия дипломните работи заедно с рецензиите към тях на зачислените към съответната катедра дипломанти най-късно 3 дни преди защитата.

Представянето на дипломната работа на защитата трябва да е в мултимедиен вариант (напр. Power Point, Macromedia Flash или HTML). За инсталиране на презентациите си дипломантите се обръщат към систем-организаторите или систем-администраторите в деня преди защитата или един час преди започване на защитите в съответната зала за защита.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 30 / 26.03.2014 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ