Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Система за качеството на обучението в ПУ    English
Факултет по математика и информатика - Система за качеството на обучението в ПУ

С И С Т Е М А

за осигуряване, поддържане и развиване

качеството на обучението

и на образователния продукт

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Приемането на Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт е стратегическо решение на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" с което се регламентират:

 

· органите и техните правомощия за реализиране на Системата;

· индикаторите (в т.ч. критериите) за оценяване качеството на обучението и образователния продукт;

· стандартите за оценка на качеството;

· процедурите за оценка на качеството;

· правилата за функциониране на системата.

 

С приемането й Пловдивският университет „Паисий Хилендарски":

· гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и образователният продукт, предлаган във всички образователни степени и всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите - студенти, докторанти, както и на работодателите и партньорите в условия на променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда;

· осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на обучението и образователния продукт, както за своите студенти и докторанти, така и за обществеността, партньорите и националните и международни институции;

· изгражда система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението и образователния продукт;

· създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективното управление и постоянно повишаване качеството на образователния продукт от оторизираните органи.

 

Качество на обучението и на образователния продукт за академичната общност в Университета означава:

· съответствие между обявената мисия и образователни цели на Университета, публикуваните в квалификационните характеристики умения и компетенции по всяка от неговите програми- бакалавърски, магистърски, докторантски, от една страна, и реалното им постигане, от друга;

· непрекъснато развитие и стремеж да бъде най-добрият по отношение на мисията, целите, задачите и ценностите си;

· баланс между чисто академичното качество и пазарното качество. Пловдивският университет предлага обучение, което съответства на съвременните постижения в науката и се признава от съответните академични общности, но заедно с това предлага продукт, който е търсен на пазара, съответства на настоящите и бъдещите нужди на студентите и работодателите. Балансът е между потребността на личността за собствено развитие и социално-икономическа реализация на нейните възможности и нуждите на обществото от образовани, отговорни и критични граждани, от професионалисти с определени знания, умения, компетенции.

 

Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт има два основни акцента:

· вътрешно институционална самооценка на състоянието и тенденциите във факторите за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на резултатите от него;

· външна оценка на качеството на образователния продукт -оценка на потребителите - студенти и работодатели.

 

За реализиране на тази система Академичния съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" реши да се изгради Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и образователния продукт.

 

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

ОРГАНИ:

Ø За осъществяване на дейностите по самооценяване и оценяване, на качеството на обучението и образователния продукт се изгражда (формира) Съвет по качеството, който:

- изработва и предлага на Академичния съвет за приемане необходимите документи за функциониране на системата за качество;

- осъществява методическото ръководство;

- контролира и оценява дейността на постоянните факултетни комисии по качеството;

- предлага мерки за подобряване и развити на Системата и образователния продукт.

 

Ø В състава на Съвета по качеството се включват:

- зам. ректор, Председател на Съвета по качеството;

- представители на факултети (зам. декани) и на други университетски звена.

 

Ø Към Съвета по качеството се създава постоянен орган - Лаборатория по качеството, която:

- в Съвета по качеството се назначава /аташира/ специалист по системата за поддържане на качеството, който координира постоянното събиране на данни за качеството и ги анализира и предоставя на Съвета по качеството;

- съветът по качеството формира структура /лаборатория/, която се занимава с измерване на резултатите от обучението на различни етапи, измерване на добавената стойност, както и с оценяване на преподаването.

- специалистът /структурата/ организира и провежда проучвания сред студентите, преподавателите, университетската общност.

- специалистът /структурата/ организира и провежда редовни анкетни проучвания сред завършилите възпитаници на Университета.

 

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 

Ø Всеки преподавател в Пловдивския университет е лично отговорен за качеството на обучението по съответната учебна дисциплина в програмата, в която е включен. Това се постига чрез системата на самооценяване, атестиране и стимулиране на всеки, който допринася за високото качество.

 

Ø Катедрените съвети отговарят за качеството на предлаганите от тях учебни планове и учебни програми по съответните специалности в професионалните направления, в които работят като:

- обсъждат предложението за всяка нова учебна дисциплина или актуализиране на съществуващите като преподавателят лично я представи и защитава. Съветът трябва да се произнесе дали учебната дисциплина отговаря както на академичните стандарти за съответната област на знанието, така и на университетските вътрешни стандарти като форми за обучение и оценяване;

- обсъждат предложенията за нови програми или актуализиране на съществуващите програми, като задължително изискват външни рецензии. Съветът се произнася както за съответствието на програмата на мисията и образователните цели на Университета и на академичните стандарти за съответната област, така и за методите на обучение;

- организират наблюдение на дейността и ефекта от нея, чрез самонаблюдение или взаимно посещение от страна на преподавателите, чрез методи на качествен и количествен анализ, чрез формиране на изпитни комисии с участието на външни преподаватели.

- провеждат семинари за обсъждане на методите на обучение, за обсъждане на добрата практика и нейното разпространение.

 

Ø Факултетните съвети отговарят за качеството на обучението в съответните професионални направления:

- приемат всяка нова образователна програма /бакалавърска, магистърска/, както и измененията в съществуващите програми, като изискват и външни за Пловдивския университет рецензенти. Те се грижат за спазване на държавните изисквания и стандартите за програми от съответната степен на обучение /бакалавърска, магистърска, докторска/ или за съответната форма на обучение /редовна, задочна или дистанционна/;

- формират своя постоянна комисия за качеството, която периодично атестира състоянието на всички програми във факултета и докладва проблемите и положителния опит на Факултетния съвет.

 

Ø Академичният съвет:

- избира свой постоянен Съвет за качеството, който периодично преглежда състоянието на всички факултети в Пловдивския университет и докладва проблемите и положителния опит;

- приема докладите на постоянните комисии;

- приема необходимите документи за реализиране Системата за качество;

- взема необходимите решения за развитие на качеството на обучение и образователния продукт.

- Съветът по качеството се оглавява от Зам. ректор.

 

Ø Други звена, които са въвлечени в събирането на данни за качеството на обучението в Пловдивския университет са:

- отдел „Учебен" предоставя данни за успеха на студентите, за редовността на провеждането на занятията и други академични прояви;

- отдел "Личен състав" предоставя данни за академичния състав на Пловдивския университет;

- Библиотека;

- Лаборатории.

 

ПРОЦЕСИ /фактори, които ще се наблюдават, самооценяват и оценяват/:

За осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт се самооценяват и оценяват:

 

БЛОК А. Образователната дейност

 

Ø Съответствието на структурата и съдържанието на учебните планове и учебните програми на обявените квалификационни характеристики на специалностите и сферата на приложение на придобитите професионални знания, умения и компетенции.

Ø Методите на преподаване и методите за оценка на постиженията на обучаваните.

Ø Подготовката на квалификацията на преподавателите и начина, по който те реализират статуса си на обучаващи.

 

БЛОК Б. Изследователската дейност

 

Ø Научно-изследователската и консултантска дейност на преподавателите и участието на студентите и докторантите в разработването на научно-изследователски и приложни проекти.

 

БЛОК В. Управлението

 

Ø Организацията и управлението на учебния процес.

Ø Материалната среда за осъществяване на обучението.

 

 

БЛОК Г. Резултати

 

Ø Придобитите професионални знания, умения и компетенции:

- реализацията на завършилите образователните програми на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

ИНДИКАТОРИ И КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО

 

БЛОК А. Образователна дейност

 

Ø За структурата и съдържанието на учебните планове и учебните програми:

- съответствие с обявена квалификационна характеристика;

- учебни дисциплини - общ брой;

- съотношение между задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини;

- структура на задължителните учебни дисциплини: задължителни фундаментални /широкопрофилни/ - задължителни професионални;

- избираемост - колко избират от колко предложени учебни дисциплини;

- % на обновяване на учебния план за атестирания период;

- съответствие между учебен план и учебни програми /% на покритие на учебните дисциплини в учебните планове с учебни програми/;

- съотношение между теоретични знания и практически умения, предвидени в учебната програма;

- адекватност и актуалност на ползваната и посочената в учебната програма литература;.

 

Ø Методите на преподаване и методите за оценка на постиженията на обучаваните:

- съотношение между лекции и активни методи;

- съотношение между аудиторна и извънаудиторна заетост;

- съотношение между изпити и текущи оценки;

- съотношение между писмени и устни изпити;

- % на тестовото изпитване;

- форми на самостоятелна работа;

- методи за контрол върху изпълнението на заданията за самостоятелна работа;

- структура на оценка, как се формира от работата през семестъра, брой и относителна тежест на елементите за формиране на оценките или показани резултати на изпита

 

Ø За подготовката и квалификацията на преподавателите:

- общ брой на преподавателите

- квалификационна структура - по научни звания, по научни степени, без научни степени;

- придобити научни звания през атестирания период;

- придобити научни степени през атестирания период;

- съотношение между хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;

- съотношение между преподаватели с научна степен и преподаватели без научна степен;

- брой докторанти;

- съотношение между броя на защитилите докторанти през атестирания период и общия брой докторанти;

- брой студенти на един преподавател, изчислени на база - преподаватели на пълен щат; разпределение на преподавателите по групи: професори, доценти, нехабилитирани; щатни, на половин щат, хонорувани; по възрастови групи през 5 години;

- мобилност на преподавателите - % на преподавателите посетили друг университет у нас и в чужбина за 1 година; % на преподавателите, участвали в международни програмни комитети и редколегии;

 

БЛОК Б. Изследователска дейност

 

Ø За научно-изследователската дейност на преподавателите, студентите и докторантите:

- общ брой на проектите, по които се работи;

- с участие на студенти;

- с участие на докторанти;

- с участие на студенти и докторанти;

- с външен партньор.

публикации в т.ч.

- монографии;

- учебници и учебни материали;

- студии и статии;

- доклади.

в т.ч. на преподаватели

- на докторанти;

- с участие на докторанти;

- с участие на студенти;

- среден брой публикации за една година - на публикациите в чужбина.

 

БЛОК В.Управление

 

Ø За организацията и управлението на учебния процес:

- учебна документация: квалификационни характеристики, учебен план, учебни програми, разписания;

- протоколи, главни книги;

- контрол върху аудиторната заетост на студентите.

 

Ø За материалната страна на обучението

- брой студенти на едно компютърно място на свободен достъп;

- брой студенти на едно компютърно място за упражнения;

- брой студенти на едно място в читалнята на библиотеката;

- брой томове на един студент в библиотеката;

- общ брой на книгите и списанията в библиотеката;

- % на книгите и списанията, публикувани в последните 5 години;

- % на книгите и списанията на чужди езици в библиотеката.

 

Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт в Пловдивския университет

включва самооценка и оценка на :

Ø входа;

Ø процеса на обучение;

Ø изхода.

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВХОДА:

 

Ø Брой кандидат-студенти за едно място /за всяка програма/

Ø среден успех от приемните изпити / за всяка програма/

Ø най-ниският бал, постигнат при класирането /за всяка програма/

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ:

 

Ø средна седмична аудиторна натовареност на студентите / по програми/;

Ø средна седмична /семестриална/ извънаудиторна натовареност на студентите /по програми/;

Ø % неосъществени учебни занятия;

Ø % посещаемост на лекции;

Ø % посещаемост на упражнения и семинари;

Ø % удовлетвореност от съдържанието на учебния процес;

Ø % удовлетвореност от организацията на учебния процес;

Ø % удовлетвореност от условията за работа

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗХОДА:

 

Ø среден успех от изпитите през целия период на обучение /по програми/;

Ø среден успех от държавни изпити;

Ø % отпадащи студенти;

Ø % семестриално завършили, но недипломирани студенти;

Ø % на работещите възпитаници на Пловдивския университет по завършената специалност;

Ø резултати от стандартизирани тестове при завършване - измерване на придобити компетенции;

Ø мнения и оценки на работодатели за завършилите Пловдивския университет студенти /силни и слаби страни/.

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА САМООЦЕНКА:

Самооценката и оценката на качеството на обучението и на образователния продукт изисква преглед на начина, по който се осъществява:

 

БЛОК А. Образователната дейност

 

Ø организацията за разработване на учебната документация: квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми, разписания;

Ø съответствието между мисията и образователните цели на Университета, факултетите, програмите /бакалавърски, магистърски, редовни, задочни, дистанционни/ и учебната документация;

Ø обновяването на учебната документация с отчитане на мненията на студентите и работодателите;

Ø период за самооценяване и оценяване на 2 г.

 

Механизми:

Ø рецензиране с един вътрешен рецензент и един външен рецензент /с карта за експертна оценка/.

Ø методите на преподаване и методите на проверка на постиженията на студентите.

Ø подготовката и квалификацията на преподавателите.

Ø професионалните, педагогическите и комуникативните компетенции на преподавателите.

 

Период на оценяване - в края на обучението по всяка учебна дисциплина.

Механизъм на оценяване - проучване на студентски мнения, резултати от атестации.

 

БЛОК Б. Изследователската дейност

 

Ø организация на изследователската дейност в Университета и по факултети;

Ø осигуряване участието на преподаватели в изследователски проекти;

Ø организация, провеждане и участие в научни форуми;

Ø публикации на преподавателите;

Ø включване на студенти и докторанти в изследователски проекти;

Ø включване /участие/ на студенти и докторанти в научни публикации;

Ø използване на резултатите от научните изследвания в процеса на обучение;

Ø консултантска дейност /научно-приложна дейност/.

 

Период на самооценяване и оценяване: На всеки 2 години.

Механизъм:

- Анализ и оценка на научните постижения;

- Резултати от проучване на студентски мнения.

 

 

БЛОК В. Управление

 

Ø функциониране на структурата на Университета и на факултетите;

Ø координацията на действията между различните университетски структури;

Ø системата за поддържане и развиване на професионалната квалификация и академичната кариера на преподавателите;

Ø осигуряване вътрешно-институционална и междуинституционална мобилност на преподавателите;

Ø осигуряване на приемственост на преподавателския състав;

Ø осигуряване на организацията на учебните занятия и изпитите;

Ø осигуряване на условия за провеждане на обучението /материална база, информационна база/;

Ø разширяване на сътрудничеството с висши училища и други организации от страната и в чужбина.

 

Период на самооценяване и оценяване: на всеки 2 години.

Механизми:

Ø анализ и оценка на състоянието и проблемите;

Ø резултати от проучвания на студентски мнения.

Ø оценка на външна среда

 

БЛОК Г. Резултати:

 

Ø придобити професионални знания, умения и компетенции /реализация на завършилите студенти/.

Ø професионална реализация

Ø социална реализация

 

Стандарти:

 

Ø Стандартите за качество на обучението и на образователния продукт на Пловдивския университет се задават на:

- равнището на квалификационните характеристики - знания, умения, компетенции, за всяка образователна програма;

- равнището на учебните програми за всяка включена в учебния план учебна дисциплина;

 

Инструментариум:

 

Ø Данни, необходими за самооценка и оценка на качеството на обучението и на образователния продукт, се регистрират с помощта на:

- карта за експертна оценка на учебната документация /квалификационни характеристики, учебен план, учебна документация, разписания/;

- анкети за оценка на обучението по учебните дисциплини;

- ежегодни анкети за оценка на цялостната организация и управление на учебния процес;

- анализи и оценки на научно-изследователската дейност и публикационната дейност;

- информации на катедри, факултети, отдели в Университета.

 

 

Март 2005 г.

Пловдив

Окончателно приета от АС

с протокол № 17 / 24.10.2005

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ