Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърно счетоводство    English
Факултет по математика и информатика - Компютърно счетоводство
 
 Лектор  проф. д-р Асен Рахнев; доц. д-р Евгения Ангелова
Анотация
  Целта на курса е запознаване със счетоводството като процес, нормативната уредба, регламентираща този процес и използването на компютърна техника за автоматизиране обработката на счетоводната информация. Акцентира се на изучаването на разнородни счетоводни процеси и операции, обработващи информацията за движението на активите и пасивите в едно предприятие и попълване на годишните счетоводни отчети.
Съдържание  
1. Активите на предприятието като обект на счетоводството. Видове активи. Завеждане и изписване на активи. Методи.
2. Активите на предприятието като обект на счетоводството. Видове пасиви. Оценка на пасивите.
3. Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството. Счетоводни сметки и счетоводни записвания по тях. Двустранно и едностранно счетоводно записване.
4. Счетоводни документи и форми. Годишни счетоводни отчети. Съхранение и ползване на счетоводната информация.
5. Автоматизирана обработка на счетоводната информация. Нормативна уредба. Основни принципи. Избор на решение.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ