Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер    English
Факултет по математика и информатика - Идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер
 Лектори  доц. д-р Веска Нончева
Анотация
Софтуерната индустрия се развива с изключително бързи темпове. Сериозните софтуерни проекти се пишат от големи екипи. Съвременните софтуерни приложения стават все пообемни и по-сложни, а програмният им код все по-разпръснат и по-заплетен. Поради разпръснатостта на кода, реализиращ пресичащите се функционалности (crosscutting concerns), програмистите често срещат трудности с обосновката, реализацията и поддръжката му. Аспект е единица, капсулираща дадена функционалност, която пресича софтуерната система в множество точки. Техниката на програмиране, която се занимава с тези нови проблеми, се нарича Аспектно-ориентирано програмиране (АОП). Целта на тази дисциплина е да запознае студентите с методи за автоматично идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще знаят основните методи за автоматично идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер и ще могат да прилагат получените знания при идентифициране на аспекти. Студентите получават групови курсови задачи, които трябва да разработят и защитят до края на курса, и които формират крайната оценка. Курсът се провежда в компютърна зала.
Съдържание
  1. Тенденции в програмирането. Особености на обектно ориентирания софтуер. Аспектно програмиране. (4 часа)
  2. Методи за идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер. (4 часа)
  3. Статистически методи за автоматично идентифициране на аспекти. (4 часа)
  4. Генетични алгоритми. (4 часа)
  5. Методи за клъстеризиране. (4 часа)
  6. Методи за класификация. (4 часа)
  7. Методи за ефективност. (4 часа)
  8. Примери с използване на FINT и JHotDraw. (8 часа)
  9. Курсов проект. (4 часа)

Литература:
1.Калин Георгиев. АНАЛИЗ И ИЗВЛИЧАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ, Годишник на секция Информатика, Съюз на учените в България, Том 5, 2012, 1-31.
2.Marin, M., van, A., Deursen, and Moonen, L. Identifying Aspects Using Fan-in Analysis. In Pro-ceedings of the 11th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE2004), pages 132–141. IEEE Computer Society, 2004.
3.Moldovan, G. S. and Serban, G. A Formal Model for Clustering Based Aspect Mining. In Pro-ceedings of 8th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE ’06), pages 70–75, 2006.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ