Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Трудово право    English
Факултет по математика и информатика - Трудово право
 Лектори  хон. ас. Ненка Пъкова – началник отдел „Управление на човешки ресурси“
Анотация
Трудовото право е отрасъл на правото, занимаващ се с трудовите правоотношения. Трудовото право урежда правоотношенията между работниците или служителите и работодателите, които възникват с учредяването на трудовото правоотношение, неговото изменение и прекратяване, условията при които се полага труда – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение и др. Лекторът ще има за цел да запознае студентите с трудовото законодателство и основните процедури, вътрешни нормативни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения.
Съдържание
 1. Трудово право:
  Предмет;
  Източници (трудово-правни норми);
  Индивидуално трудово правоотношение (страни, основания за възникване, нови и актуални въпроси на трудовите отношения през 2013 г.).
 2. Трудов договор:
  Понятие, сключване и съдържание;
  Видове трудови договори;
  Изменение на трудовото правоотношение;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 3. Работно време:
  Понятие, видове, работен ден и седмица;
  Полагане на извънреден труд;
  Почивки;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 4. Отпуски:
  Понятие, видове;
  Ред за ползване, прекъсване и отлагане;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 5. Дисциплинарна отговорност:
  Правилник за вътрешния трудов ред;
  Дисциплинарни нарушения;
  Дисциплинарни наказания;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 6. Имуществена отговорност:
  На работодателя при нарушаване на трудовите права на работника или служителя;
  На работника или служителя;
  Понятия, предпоставки, размери, обезщетения;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 7. Трудово възнаграждение:
  Видове; Удръжки;
  Ред и гаранции за изплащане;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 8. Здравословни и безопасни условия на труд:
  Извършване оценка на риска;
  Трудова злополука;
  Комитет по условия на труд;
  Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина.
 9. Специална закрила на някои категории работници и служители:
  Непълнолетни, жени и други;
  Трудоустрояване;
  Колективни трудови спорове;
  Провеждане на стачка;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
 10. Прекратяване на трудовото правоотношение:
  Общи основания;
  Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя (с и без предизвестие);
  Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя (с и без предизвестие, подбор);
  Защита срещу незаконно уволнение;
  Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение и др. обезщетения по КТ;
  Процедури (цел, правно основание, описание, срокове, правни последици, приложни документи).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ