Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Създаване на ГПИ с Delphi    English
Факултет по математика и информатика - Създаване на ГПИ с Delphi
 Лектори  доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
Анотация
Курсът има за цел запознаване с една от най-добрите среди за визуално програмиране за Windows - Borland Delphi. Основно ще се наблегне на изграждане на интуитивен графичен потребителски интерфейс, използвайки стандартните визуални компоненти в Windows, като бутони, контекстни менюта, текстови полета и др. Ще бъде разгледано и свързването на приложението с база данни. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по програмиране с Delphi. 
Съдържание
 1. Интегрирана развойна среда на Delphi: Принципи на компонентно-ориентираното програмиране. Идеология в Delphi. Прост пример. (5 часа)
 2. Стандартните компоненти на Delphi: Бутони, текстови полета, менюта, етикети, радио бутони, списъци, панели. (5 часа)
 3. Разширените компоненти на Delphi: Специални бутони, таблици, изображения, специални списъци. (5 часа)
 4. Win32 визуалните компоненети: Страничен контрол, TrackBar, ProgressBar, календар, StatusBar, ToolBar. (5 часа)
 5. Системните компоненти на Delphi: Таймер, PaintBox, MediaPlayer. DDE клиент-сървър програмиране. (5 часа)
 6. Връзка с база данни: Компоненети за връзка с бази данни чрез ADO. Визуални контроли за работа с бази данни. (15 часа)

ЛИТЕРАТУРА:

 

 1. Крушков, Хр., А. Илиев. Практическо ръководство по програмиране на Паскал. Част I и II (шесто допълнено и преработено издание). Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007, ISBN:  978-954-423-415-7.
 2. Крушков, Хр., Програмиране с DELPHI. Част I – Въведение в обектноориентираното, събитийното и визуалното програмиране (трето допълнено и преработено издание). Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2008, ISBN:  978-954-423-456-0.
 3. Крушков, Хр., Програмиране на С++. Част I – Въведение в програмирането (трето допълнено и преработено издание). Пловдив, Коала Прес, 2010, ISBN:  978-954-9455-49-6.
 4. Тотков, Г., Вл. Шкуртов, Р. Донева. Основи на компютърната информатика (Ин­форматика I) П., ПУИ, 2011.
 5. Cantù, M., Delphi 2010 Handbook, Wintech Italia Srl, 2010.
 6. Cantù, M., Delphi XE Handbook, Wintech Italia Srl, 2011.
 7. Sugden, S., Problem Solving with Delphi, Nova Publishers, 2011
 8. Електронни материали за провеждане на лекциите и упражненията.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ