Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Моделиране на бизнес процеси    English
Факултет по математика и информатика - Моделиране на бизнес процеси
 Лектори

доц. д-р Е. Сомова, гл. ас. д-р Ст. Хаджиколева

Анотация
        Курсът има за цел задълбочено да представи съществуващите средства и технологии за моделиране и управление на бизнес процеси. В първата част на курса се представят основните термини, понятия и принципи, свързани с моделирането на бизнес процесите. Във втората част на курса се излага подробно най-разпространеният стандарт за моделиране на бизнес процеси: BPMN. Лекционният материал е богато илюстриран с много примери, взети от практиката. Упражненията служат за онагледяване на лекционния материал и за задълбочаване и разширяване на знаниятa и умениятa за практическо моделиране в конкретна софтуерна среда. Студентите усвояват умения за моделиране на разнотипни бизнес процеси в различни предметни области, използвайки BPMN.          
Съдържание
  1. Историческо развитие. Въведение в термините, понятията и принципите за моделиране на бизнес процеси
  2. Бизнес процеси – моделиране, анализ и дизайн
  3. Бизнес модели. Изпълними модели. Управление на бизнес процесите  
  4. Средства за моделиране на бизнес процеси – мрежи на Петри, Use Case диаграми, Activity диаграми, Unified Modeling Language (UML), Business Process Model and Notation (BPMN), Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method (CogNIAM), Extended Business Modeling Language (xBML), Event-driven process chain (EPC), ICAM DEFinition (IDEF0)         
  5. Програмни езици, средства и технологии за моделиране и управление на бизнес процеси – BPMN, Business Process Execution Language (BPEL), Web Services Choreography Description Language (WS-CDL), XML Process Definition Language (XPDL), Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) supports EPC, Java Process Definition Language (JBPM)
  6. Свободен софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси      
  7. Въведение в моделирането на бизнес процеси чрез BPMN. Трите нива на BPMN
  8. BPMN Елементи – работни обекти (flow  objects): събития, дейности (task, sub-process, call activity) и оператори; данни (data): обекти за данни, входни данни, изходни, данни хранилище на данни и колекции; свързващи обекти (connecting objects): поток на последователност, поток на съобщенията, асоциация и асоциация на данни; пътеки на участниците (swimlanes): pool, lane; артефакти (artifacts)
  9. BPMN диаграми. Executable BPMN
  10. Примери за моделиране на реални бизнес процеси
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ