Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически основи на микроикономиката    English
Факултет по математика и информатика - Математически основи на микроикономиката
 Лектори  гл. ас. д-р Асен Христов
Анотация
Целта на настоящия курс е да покаже как на базата на понятия и зависимости от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ се изгражда модерната микроикономика. Ще бъдат представени математическите теории на: потребителското поведение на пазара, поведението на фирмите на пазара, пазари със съвършенна конкуренция и пазари с несъвършенна конкуренция. По математически начин се въвеждат основни понятия в микроикономиката като: потребителска полезност, потребителско търсене, производствена функция, фирмено предлагане, фирмено търсене на ресурси и др. Особенно актуални са пазарите с ограничена конкуренция: монополни пазари, олигополни пазари и пазари с монополистична конкуренция. Интересно е как използвайки „сухата“ математика можем да разберем как се формират цените на стоките, доходите на хората и печалбите на фирмите. Получените знания намират приложение в маркетинга, менижмънта и логистиката.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ