Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Иконометрия    English
Факултет по математика и информатика - Иконометрия

 Лектор  доц. д-р Атанас Гешев
Анотация 
   Анотация: В света на информационните технологии не е възможно да възприемем развитието на естествените науки, техническия прогрес и управлението на икономиката без използване на математически методи и модели и статистически анализ. Още в 1933 година норвежкият икономист и статистик, носител на Нобелова награда, Рагнар Фриш дава най-общо определение на иконометрията „като съчетание на икономическа теория, статистика и математика”. В настоящият момент към това определение на Фриш се причислява и изчислителната техника, като условие за развитието на иконометрията. Използвайки аналитичния апарат на статистиката и моделирането, Иконометрията създава нови методи за измерване, анализ и прогнозиране на икономическите явления и процеси, т.е Иконометрията е наука за управление на икономика. В настоящия момент Иконометрията е бързо развиващ се клон на икономическата наука и дава количествен измерител на икономическите явления и процеси. Иконометрията е наука за приложения на статистическите и математически методи и модели за анализ, моделиране и прогнозиране на икономическите процеси и явления.
Съдържание  

ТЕМА 1. ОСНОВИ НА ИКОНОМЕТРИЯТА (2.0)
Същност на иконометрията. Исторически бележки. Моделиране и модели. Елементи и изисквания при построяване на моделите.

ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА (3.0)
Измервания в иконометрията. Изключване на груби грешки. Филтрация на информацията. Методи. ТЕМА

3. ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ (6.0)
Временни статичстически редове. Параметрични модели. Иконометрични модели с едно уравнение. Оценка на параметрите. Линейна регресия. Квадратична и множествена регресия. Оценка на страничните явлеия. Хетероскедастичност. Автокорелация.

ТЕМА 4. МОДЕЛИ НА СЪОТНОШЕНИЯ (5.0)
Еластичност. Произвоствена функция. Характеристики на производствения процес. Модели на производствена функция.

ТЕМА 5. РАЗХОДИ (4.0)
Функция на разходите. Модели. Разход, доход и печалба.

ТЕМА 6. ТЪРСЕНЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРЕДЛАГАНЕ (4.0)
Функции на търсенето. Оценка на търсенето. Ценообразуване. Функция на потреблението. Функция на предлагането. Производствен и потрбителски излишък.

ТЕМА 7. ПЕЧАЛБА, КАПИТАЛИ, ИНВЕСТИЦИИ (4.0)
Печалба. Функзия на капитал. Функция за търсене на пари.

ТЕМА 8. КОМПЛЕКСНИ МОДЕЛИ (2.0)
Модел на Кейнс. Модел на Самуелсон – Хикс. Модел на Клайн.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ