Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за научно-изследователска дейност    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за научно-изследователска дейност

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТПОМАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА

РЕГЛАМЕНТ
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ


РАЗДЕЛ А. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научноизследователската дейност на Факултета по математика и информатика се из­вър­шва от преподаватели, докторанти, студенти и специализанти. Те могат да работят ин­ди­ви­ду­ално или в научни колективи.
Основната научноизследователска дейност се извършва от научни колективи в рамките на ФМИ и Университета. В научните колективи при необходимост могат да се при­вли­чат и уче­ни от други научни звена.
Факултетът по математика и информатика провежда съвместни научни из­след­вания и твор­чески прояви с други висши училища, научни и творчески организации, институти и фир­ми от страната и чужбина.

Научноизследователската дейност е задължение, лична отговорност и предпоставка за на­учно развитие (придобиване на по-висока научна степен и заемане на по-висока академична длъжност) на всеки член на ака­де­мич­ния състав.
Целите на научното развитие на академичния състав са:

 •  осигуряване функционирането на ФМИ с ви­со­ко­ква­лифициран академичен със­тав;
 • поддържане и повишаване на равнището на научната компетентност на ака­де­мич­ния със­тав;
 • стимулиране на творческото развитие и научното израстване за разгръщане на ин­ди­ви­ду­алния потенциал на всеки член на академичния състав.

Научното развитие на академичния състав се постига чрез:

 • извършване на качествени научни изследвания;
 • получаване на значими научноизследователски резултати и тяхното подходящо оформяне за докладване, публикуване и разпространение;
 • участие в реализацията на научни проекти с теоретичен и приложен характер;
 • достигане до патентовани открития, изобретения, иновационни продукти;
 • участие в продължаващо обучение и повишаване на квалификацията с курсове, специализации, семинари, дискусии, научни форуми и др.

Развитието на международното научно сътрудничество и включването на Факултета по ма­тематика и информатика в общоевро­пей­ското изследователско пространство и в рамковите про­грами на Европейския съюз е приоритетна дейност. Тази приоритетна дейност се осъ­щес­т­вя­ва чрез:

 •  участие в международни научни проекти и в съвместни научни разработки с чуж­дестран­ни университети;
 • осъществяване на краткосрочни и дългосрочни специализации по международни програми;
 • гостуване на преподавателите от ФМИ като лектори, консултанти и експерти по по­кана на чуждестранни висши училища и научноиз­сле­до­вателски центрове;
 • организиране и участие в международни научни форуми, конференции, кон­гре­си, сим­по­зи­у­ми и дискусии;
 • публикуване в международни научни издания;
 • участие в редколегии на международни научни издания.

Научноизследователската дейност във ФМИ се подпомага от Факултетна комисия по на­ука. Тя има следните функции:

 • регламентира процедурите за участие на преподаватели, студенти и докторанти в на­учни форуми;
 • определя показателите за научноизследователската дейност, включително и във връзка с допълнителното материално сти­мулиране;
 • подпомага подготовката и осъществяването на интердисциплинарни и меж­ду­на­род­ни проекти и програми;
 • информира академичната общност на ФМИ за научни форуми от национален и меж­­ду­на­роден мащаб и координира работата си с отдел „Международно сътруд­ни­чество“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

РАЗДЕЛ Б. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Преподавателят е длъжен да информира ръководителя на катедрата, в която е на щат за участието си в научни форуми. За периода на отсъствието си от университета (ако се налага та­­кова) е длъжен да попълни командировъчна заповед както и да информира лицето попъл­ва­що форма 76 (за присъствие и отсъствие) в катедрата. Командировъчна заповед се попълва независимо от източника на финансиране на участието в научния форум. При командировка в чужбина за­дъл­жително се следва процедурата от Заповед Р33–925/07.04.2011 г. на Ректора на Плов­див­ския университет „Паисий Хилендарски“.

I. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Преподаватели, студенти и докторанти във Факултета по математика и информатика мо­гат да:

 • участват в научноизследователската дейност на съответните катедри чрез уни­вер­ситетски (по линия на поделение „Научна и приложна дейност“), национални и международни научноизследователски проекти;
 • участват в научни форуми и научни семинари;
 • използват техническата и информационна инфраструктура на ФМИ за на­уч­но­из­сле­дователската си дейност;
 • използват достъпа на ФМИ до автори­тет­ни печатни и електронни ресурси.

II. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

При участие на преподавател в научни форуми, той се задължава да информира ръ­ко­во­дителя на катедрата, в която е на щат. За периода на отсъствието си от университета (ако се на­лага такова) преподавателят информира лицето попълващо форма 76 (за присъствие и от­със­твие) в катедрата (звеното).
Всеки разход във връзка с осъществяване на научноизследователска дейност в размер над 50 лв. минава през Системата за финансово управление и контрол (СФУК). Документът под формата на заявка (виж по-долу точки 1.–4.) се попълва от преподавателя, подписва от Ръ­ко­водителя на катедрата (звеното) и след това се оставя за подпис от Декана в Деканата (330 стая).
При участие на преподавател в научни форуми с такса правоучастие всички документи по СФУК се попълват от участника, като се спазва следната последователност:

 • В Деканата се попълва жълта бланка (за разрешаване на разхода) и се подписва от Ръководителя на катедрата (звеното);
 • Жълтата бланка се попълва не по-късно от ден сряда – 12:00 часа и се оставя за под­пис от Декана в Деканата, след което се придвижва от заинтересования пре­по­давател до стая 21 на Ректората, за да мине през одобрение от СФУК след­ва­щия понеделник;
 • Синята бланка се попълва, когато е налице финансов документ удостоверяващ на­правения разход, за който преподавателят е пуснал жълтата бланка и е по­лу­чил положителна резолюция от Декана и от СФУК;
 • Синята бланка се попълва и също се оставя за подпис в деканата, след което се при­движва от заинтересования преподавател до стая 21 на Ректората. След това се получават парите за одобрения разход от касата в стая 19 на Ректората.

При закупуване на материали под 50 лв. се пуска Формуляр за заявка (Приложение 2). Ако сумата е над 50 лв. се следва процедурата по точки от 1 до 4.

РАЗДЕЛ В. ВКЛЮЧВАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

I. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Участието на студенти и докторанти от ФМИ е регламентирано в Раздел Б., I.

II. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРАНЕ ОТ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТА ПО ЛИНИЯ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Редовни и задочни студенти и докторанти могат да участват в национални и между­на­род­ни научни форуми по линия на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хи­лендарски“. Данните за контакт със студентския съвет са: телефон – 032 261 296, имейл – ss@uni-plovdiv.bg, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24; каб. № 104 (Ректорат). За целта в 104 каб. Студентът (докторантът) е необходимо да представи:

 • Копие на покана за приет доклад на съответния научен форум;
 • Молба до председателя на Студентския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (Приложение 1). В текста на молбата изрично да се упо­ме­нат мобилен телефон, имейл, пощенски адрес за контакти, както и фи­нан­со­ви­те нужди (на български език) във вид на такса правоучастие, нощувки, дневни, път­ни и др. Препоръчително е за по-голяма прегледност финансовите нужди да се представят и в табличен вид.

След разглеждане на документите, студентът (докторантът) ще бъде потърсен на посо­че­ния мобилен телефон, за да бъде уведомен дали е одобрен за командировка за сметка на Сту­ден­тския съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Документите за одобрена командировка се изготвят за период от приблизително една сед­мица.
На одобрения кандидат се изготвя командировъчна заповед от Студентския съвет с по­пъл­нена 1-ва страница. Кандидатът попълва сам 2-ра и 3-та страници.
            При нужда от аванс се отива в отдел „Финансово-счетоводен“, стая 21, за да се попълни аван­­сов ордер. С този ордер от касата, стая 19, може да бъде изтеглена като аванс су­ма­та, коя­то Студентският съвет ще поеме.
Друга възможност е след завръщане от командировката да се отчетат одобрените раз­хо­ди по нея и те да бъдат изплатени.
В командировъчната заповед се попълват: трите имена, транспортните разходи и раз­хо­ди­те за нощувки.
Достоверността, че студентът (докторантът) е бил на съответната командировка, се до­каз­ва от печата на съответния хотел, или от печата на организационния комитет на кон­фе­рен­ци­ята. В тази връзка студентът (докторантът) следва да получи необходимите печати, по­ло­же­ни на съответните места в командировъчното.
За отчитане на транспортните разходи пред отдел „Финансово-счетоводен“ се пред­ста­вят всички билети от пътуването. Ако такива не се представят, няма да бъдат изплатени па­ри­те за транспортни разходи.
За отчитане на разходите за нощувки пред отдел „Финансово-счетоводен“ се представя фак­тура от съответния хотел (общежитие).
За отчитане на разходите за такса правоучастие се представя фактура от органи­за­ци­он­ния комитет на конференцията. Ако конференцията е в чужбина, задължително се прави лега­ли­зиран превод на фактурата.

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ